Yayınlarımız

yayinlar

bultenlogo

KADIN YAZARLAR DERNEĞİ
İÇ TÜZÜK
Bu tüzük KADIN YAZARLAR DERNEĞİNİN   tüm üyelerini bağlar ve   yasal tüzükte yer alamayan  ancak  demokratik ve üretken bir işleyişi sağlamak amacıyla uyulması gereken ayrıntıları kapsar..Üyelik başvurusu sırasında imzalanarak kabulü  gerekir.
TANIM:
“Kadın Yazarlar  Derneği”, Edebiyat, sanat,eğitim, kültür ve bilim alanlarında kitaplar, değişik türlerde yazılar yazan ve yayınlatan, yazmayı iş edinmiş kadınların oluşturduğu demokratik bir sivil toplum kuruluşudur.
AMACI:
“ Kadın Yazarlar Derneği”:
• Kadın yazarların birleştikleri düşüncelerde dayanışmasını,bu dayanışmayı yaygınlaştırmasını ve başka platformlarda veya S.T.K.larda yandaş bulmalarını amaçlar.
• Dünyanın ve Ülkenin kültürel ve toplumsal her türlü sorununda  kadınların konumunu, etkilenme durumlarını,sorunların kadınlara yansıma biçimlerini, izler ve farkındalık yaratmaya çalışır.
• Bu sorunları gidermek için çözüm yolları arar ve çeşitli etkinlikler düzenler.
• Etkinlikler edebiyat, sanat, müzik, tiyatro gibi kültürel etkinlikler olabileceği gibi eğitim, sağlık ve bilimsel alanlarda halka yönelik eğitici etkinlikler olabilir.
İLKELER: (Değişmez, dernek yaşadığı sürece kalır.Ancak genel kurullarda ve oy çokluğuyla  olmak koşuluyla eklemeler yapılabilir)
1- “ Kadın Yazarlar Derneği”,tam demokratik bir GİRİŞİM olup bütün üyeler eşit haklara sahiptir.
2- Kariyer sahibi olmak,ünlü olmak veya yönetim, denetim  kurulu gibi görevlerde bulunmak üyeye ek haklar kazandırmaz.
3- Dürüstlük, içtenlik ve iyi niyet esastır.Üyeler her türlü çekişme, rekabet, dedikodu ve benzeri olumsuzluklardan uzak durmak zorundadırlar.
4- Örgüt içinde iktidar savaşları kesinlikle yasaktır.Her üye , diğer üyelerin haklarına saygı duymak zorundadır.
5- Bölünmelere karşı durmak, birleştirici ve bütünleştirici olmak ana ilkelerden biridir.
6- Her üye istediği etkinliğe tek başına ya da başka örgütler adına katılabilir;ancak bu etkinlikleri derneğe bildirmek durumundadır.Üyeler arası iletişim için bu konuya dikkat etmek esastır.
7- Üyeler “Kadın Yazarlar Derneği” adını kullanarak kişisel çıkar sağlayamaz.
8- Üyeler bireysel kararlarını “Kadın yazarlar derneği” kararlarıymış gibi gösterip uygulayamaz.
9- Proje sözcüleri veya proje komisyonunun görevlisi dışında hiçbir üye diğer örgütlerle resmi ilişkiler kurup kararlar alamaz, Kadın Yazarlar derneği adına sözler veremez, uygulamalara katılamazlar.  Kadın Yazarlar derneği adına karar alma yetkisi  üye toplantısına katılan üyelere ve acil durumlarda yönetim kuruluna aittir.
10- Medya,ve  çeşitli örgüt ve kurumlarda “ Kadın Yazarlar Derneği” adına konuşma yetkisi sadece o proje hakkında ve o projenin sözcülerine aittir. Üyeler , diğer örgütler yararına ve  Kadın Yazarlar Derneği zararına davranışlar içine giremezler.
11- Kadın dayanışması ön plandadır ve üyeler öncelikle kendi aralarında dayanışmaya özen göstermek zorundadırlar.
12- Her üye  “Kadın Yazarlar Derneğinin ”nin tanıtımını, genel amaçlar ve ilkeler çerçevesinde yapabileceği gibi yeni üye önerme hakkına sahiptir.
13- Üyeler yasal tüzükte belirtilen aidatlarını ödemek zorundadırlar.Ayrıca dernek adına basılan herhangi bir ürünlerinden,yönetim kurulunun belirleyeceği oranda bağış yapmak durumundadırlar.
KURALLAR  : ( Değişen koşullara göre değişebilir)
YÖNETİM:
1. Her üye eşit söz ve oy hakkına sahiptir.Bu dernek  otoriter yöntemler yerine kendi kendini yönetme ,projeler çerçevesinde çalışma ve dayanışma yöntemlerine göre yapılanmıştır.Yönetim ve denetim kurulları yasal bağlamda üzerlerine düşen görevleri yaparlar .Her proje grubunda  yönetim kurulundan en az bir kişi   görev alır.Yönetsel bağlamda en önemli unsurlar:
• Gönüllülük,
• Bilgi alışverişi (Hangi bilgi kime, ne zaman verilecek,kimden ne zaman yanıt alınacak),
• Projeler bazında süreli çalışma ve sorumluluk alma kriterleridir.
• Projeyi sunan aynı zamanda o projeyi yönetir.Yönetim kurulundaki görevliyle ortak hareket eder.Proje sorumlusunun ve yönetim kurulundaki görevlinin her projeden ortak sorumluluğu vardır.
2.  Kadın Yazarlar Derneğinde  Yönetim Kurulu  eş başkanlardan, sekreter, sayman ve üyeden oluşur.Eş başkanlar arasında iş bölümü yapılır ve üyelere duyurulur.. Yönetim kurulu üyeleri dernek dışı ilişkilerde iş bölümlerine uygun çalışırlar ve ilişkilerde ‘dönem sözcüsü’ kavramını kullanırlar.Mümkün olduğu kadar kararlar ayda bir yapılan üye toplantısında , katılan üyelerin oylarıyla alınır. Bir tutanak tutularak bu kararlar internet grubu aracılığıyla da bütün üyelere duyurulur.Toplantıya katılamayan üyeler alınan bütün kararlara uymak zorundadırlar.Kararlara karşı çıkan üyeler bunu yazılı olarak bildirir ve yapılan etkinliklere katılmayabilirler;ancak alınan karar uyarınca yapılacak etkinliği engelleme hakkına sahip değildirler.
3. Her karar, kendi süreci içinde belirlenen sorumlular tarafından uygulamaya sokulur.Ancak her uygulamaya (özellikle etkinliklerde) yönelik kararda , o kararın oluşmasını sağlayan öneri sahibi veya sahipleri başta olmak üzere yalnızca o etkinlikle sınırlı kalmak kaydıyla, gönüllülük esasına dayalı olarak komisyonlar oluşur.Komisyonlar kendi aralarında isterlerse yürütme kurulu üyeliği , sözcülük v.b. sorumluluk alanlarını belirlerler.Proje bitince o yetki ve sorumluluk da biter.
Her komisyonda mutlaka sorumlu bir yönetim kurulu üyesi bulunur.
DERNEK  ADINA ETKİNLİK DÜZENLEME KOŞULLARI:
Her üye derneğin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda  proje sunma hakkına sahiptir.Proje taslakları aylık toplantılarda veya acilse internet yazışma grubu aracılığıyla üyelere duyurulabilir.Ancak her proje yazılı  olarak  yönetim kurulundaki ilgili eş başkana  sunulur,onay alındıktan sonra yürürlüğe konur.
Proje sahibinin etkinlik önerisini projelendirirken;
• Projesinin: hedefi(amacı)
• Paydaşları
• İş listesi
• İş sırası (Gerçek ve net belirli zamanlı olarak)
• İşi(işleri) kim (kimler)yapacak?
• Gerekli kaynaklar(İnsan para,malzeme,ilişki)
• İletişim yolları (paydaşlarla ve hedef kitleyle) ana kanavasına göre  hazırlaması ve hem üyelere, hem de yönetim kuruluna sunması gerekmektedir.
Proje sahibi veya sahipleri proje taslağını   sunduktan sonra çoğunluk ve dernek yönetim kurulu  projenin yaşama geçmesini kabul ederse, dernek üyelerinden isteyenler, gönüllülük esasına uygun olmak üzere o projenin çalışma komisyonunda  görev alırlar.
Her projenin bitiminde o projenin komisyonu yapılan etkinlik hakkındaki değerlendirmeleri toplantıda veya internet aracılığıyla üyelere bildirir ve bir koyasını yönetim kuruluna verir.
Proje bitiminde ilgili komisyonun değerlendirmesinde :
• Proje hedefine ulaşmış mı?  Ulaşmamışsa NEDEN?
• Planlanan zamanda uygulanabilmiş mi? Uygulanamamışsa NEDEN?
• Projenin uygulaması aşamasında hangi güçlüklerle karşılaşıldı?
• Projenin uygulanması aşamasında hangi kolaylıklar yaşandı?
• Projenin uygulaması aşamasında ,paydaşlarla ilişkilerde yaşanılan güçlükler,güzellikler v.b. etkileşimler. Gibi konular işlenecektir.
Komisyonun değerlendirmesinden sonra her üyenin de değerlendirme hakkı ve görevi vardır.
Projeler yürütülürken her çeşit harcama en ince ayrıntısına kadar  yazılarak dernek gelirlerinden tahsil edilmek üzere saymana verilir .
İLETİŞİM:
• “ Kadın Yazarlar Derneği” internet grubu, üyelerin kendi aralarındaki yazışmalara açıktır.Üye olmayanlar bu gruba giremez, grup yazışmalarını okuyamaz.Üyeler bu konuya titizlikle uymak zorundadır.
• İnternet grubu bir moderatör tarafından yönlendirilir;ancak moderatörün görevi teknik işlerle sınırlıdır.Yeni üyeleri kaydederken üye toplantısında alınan kararlara uymak zorundadır.Bunun dışında yazışmalara karışamaz, engelleyemez. Diğer üyelerin bilgisi ve onayı dışında silemez, değiştiremez.
• Moderatör üye toplantısında alınan kararla seçilir.
• Gerekli görülürse değiştirilir.
• Yüzyüze veya internetle olan her çeşit  iletişimde  açıklık esastır ve arkadan konuşma kesinlikle yasaktır.Dernek içi iletişimde kişilik farklarından doğan sorunları aşmada temel ilke Sorunu sahibiyle çözmek ve dernek yararına üretilecek iş bağlamında uzlaşmaktır.

ÜYE OLMA KOŞULLARI:
1- Edebiyat, sanat, kültür, eğitim ve bilimsel alanda yazan, bu konularda yayınlanmış kitapları, makaleleri,araştırmaları olan her kadın yazar  “ Kadın Yazarlar Derneği’ne üye olabilir.
2- Ancak bu dernek, kadından yana pozitif ayrımcılık yapmayı yaşam felsefesi edinmiş, dinle yönetilmeye, ırkçılığa, savaşlara ve her çeşit emek sömürüsüne karşı çıkan bir dünya görüşe sahip olarak yazmayı iş edinmiş kadınların üye olabileceği bir dernektir.
3- Üyelik için yaş sınırı yoktur.
4- Bunun için aday üyenin bir dilekçe , özgeçmişi ve basılmış yayınlarından en az üç örnekle Kadın Yazarlar Derneğine başvurması gerekir.
5- Üye olabilmek için,  mutlaka bir üyenin aday üyeyi önermesi ve yönetim kurulunun da  kabul etmesi,üyenin iç tüzüğü okuyarak kabul ettiğini beyan etmesi  gerekir.
6- Yönetim kurulu Kabul edilmeyenlerin  gerekçelerini açık olarak tüm üyelere bildirmekle yükümlüdür..Ayrıca bu gerekçelerin mantıklı ve inandırıcı olması da gerekmektedir.
7- Aday üyenin kabul edilmesi veya edilmemesi gerekçeli ve yazılı olarak kendisine bildirilir.Aday üyenin buna karşı çıkma hakkı yoktur.
ÜYELİKTEN  ÇIKARILMA KOŞULLARI:
• Kadın Yazarlar Derneğinim ilkelerine uymayan, uyarılara karşın bu davranışını sürdüren ve bunu alışkanlık  haline getirenler,
• Derneğin  aylık üye toplantısında alınan kararlara karşı çıkıp uymayan ve bunda ısrar eden üyeler,
• Kadın Yazarlar Derneğinin varlığını, birlik ve bütünlüğünü tehlikeye atacak davranışlarda bulunanlar,
• Diğer örgütler adına çalışıp Kadın Yazarlar derneğine zarar verenler,Derneğin temel felsefesi ve dünya görüşü dışında sözlü veya yazılı bildirimde bulunanlar.
• Örgüt içi huzuru bozanlar ve güveni zedeleyenler,
• İktidar çekişmesinde olanlar
• Sözcüler dışında, diğer örgütler ve kurumlarla iletişim kuranlar ve bu davranışlarıyla Kadın Yazarlar Derneğine zarar verenler,
• Bireysel kararlarını  Kadın Yazarlar Derneği  kararı gibi topluma sunanlar,
• Kadın Yazarlar Derneği  adını kullanarak kişisel çıkar sağlayanlar, aylık üye toplantısında konuşulup karara varılarak üyelikten çıkarılırlar.

İÇ TÜZÜK:
buradan indiriniz